0
0.00 

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

§ 1. Definicje

W poniższym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, które należy rozumieć w następujący sposób:

1. „Sprzedający” – właściciel Mennica Premium, którym jest firma Royal Invest Group sp. z.o.o. sp.k., z siedzibą w Brodnicy, ul. Strzelecka 6, 87-300 Brodnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000859991, REGON: 387036908, NIP: 8741800324, wpisana w dniu  23.09.2020 do rejestru działalności kantorowej pod numerem 17836 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży), będąca Administratorem Danych Osobowych
2. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedawcy, wskazany na liście pod adresem ul. Hallera 23, 87-300 Brodnica.
3. „Sklep internetowy” – sklep internetowy działający pod nazwą Mennica Premium, działający pod adresem www.mennicapremium.pl
4. „Nabywca”, „Kupujący” lub „Klient”– Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego, o której także mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru.
5. “Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. „Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).
7. „Towar” – każdy przedmiot lub usługa, które są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, których ofertę nabycia może złożyć Klient na stronie:  www.mennicapremium.pl
8. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem w wyniku i z chwilą zaakceptowania oferty Klienta przez Sprzedawcę.
9. „Monety bulionowe” (monety lokacyjne, inwestycyjne) – monety z metali szlachetnych (głównie ze złota, srebra, platyny) bite na cele inwestycyjne.
10. „Polityka prywatności” oraz „polityka plików cookies” – załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część, określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, których należy być świadomym.


§ 2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mennicapremium.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia odpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, wskazując prawa i obowiązki użytkowników Sklepu. Sprzedający zastrzega możliwość, aby modyfikować niniejszy regulamin. W takim wypadku, Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Klientów o wprowadzonych zmianach. Klient, który nie wyraża zgody na zaproponowane przez Sprzedającego zmiany, powinien niezwłocznie wypowiedzieć zawartą umowę. Domniemywa się, że każdy Klient, który po zmianie regulaminu nie wypowie umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, akceptuje te zmiany.
2. Potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym oraz Klientem, następuje poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji o potwierdzeniu dokonania zakupu. Istotnymi postanowieniami Umowy sprzedaży są dane wskazane w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Obowiązkiem Klienta i warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu Internetowego opisem towarów lub usług, warunkami zakupu, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu Internetowego www.mennicapremium.pl, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia.
4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby szyfrować dane, lecz nie gwarantuje stuprocentowej ochrony danych, dlatego Klient akceptuje ryzyko nieuprawnionego dostępu oraz wykorzystania danych wprowadzonych do Sklepu Internetowego lub przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Klientowi nie wolno korzystać ze Sklepu Internetowego do żadnych czynności niezgodnych z prawem.
6. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez sprzedawców są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem. Dlatego należy być w pełni świadomym zmienności rynku metali szlachetnych.


§ 3. Rejestracja

1.Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z udostępnionych przez Sprzedającego funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
2. Rejestracja Kupującego jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Sklepie, po wypełnieniu danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia w Sklepie, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, login i hasło.
3. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem indywidualnego konta w Sklepie Sprzedającego, do którego hasło oraz login wybiera Kupujący, celem zalogowania się w Sklepie.
4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w przypadku uznania przez Sprzedającego, iż dane nie są prawdziwe Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia, zablokowania Kupującego bądź usunięcia konta Kupującego. Przy rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności Sklepu.
5. Każdy zarejestrowany Kupujący ma w każdym czasie umożliwiony dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu
6. Zabrania się korzystania z kont osobom trzecim. Rozpowszechnianie swojego hasła jest na odpowiedzialność Kupującego.
7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w razie naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie podania nieprawdziwych danych osobowych, jednokrotnego niedokonania w terminie płatności lub dwukrotnego nieodebrania w terminie przesyłki. Wypowiedzenie następuje w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w ustawieniach konta.


§ 4. Zamówienia

1.Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta Klienta.
W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać Towar(y) będący przedmiotem zamówienia, a następnie potwierdzić inne warunki, takie jak ilość i zaakceptować je poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”
b) po zakończeniu wybierania Towarów przejść do koszyka, kolejno wybierając „przejdź do kasy”, podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, to jest: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres; oraz numer telefonu. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych kontaktowych i osobowych;
c) wybrać sposób Dostawy;
d) w przypadku zamówienia z Dostawą (wysyłką) – wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić Dostawa Towaru, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, jeżeli dane są inne niż podane przy rejestracji Konta Klienta;
e) wybrać formę płatności;
f) zamówienia są ważne tylko w przypadku ich opłacenia, następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego
2. W sklepie znajdują się produkty objęte limitem ilościowym sprzedaży. Wszystkie limity są określane przez obsługę sklepu.
3. Klient kupujący więcej sztuk produktu, dla którego producent nie przewidział dedykowanych zabezpieczeń indywidualnych (np. kapsli ochronnych), otrzyma zamówienie spakowane w przygotowanym przez producenta opakowaniu, takim jak tuba mennicza, master box czy inne.
4. Towary, które znajdują się w ofercie Sklepu, mogą posiadać różne stany zachowania. Należy zawsze uważnie zapoznawać się z opisem każdego produktu.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji albo rezygnacji z Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru przez Klienta.
8. Z chwilą złożenie zamówienia przez Klienta łączna cena za Towar jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.
9. Sprzedający potwierdza akceptację Zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia akceptacji oferty, jeżeli jest ona możliwa do zrealizowania i nie łamie innych zasad prawa bądź regulaminu. Nie dotyczy to zamówień opłacanych za pośrednictwem serwisu Przelewy24 i imoje. W przypadku takich Zamówień, które zostaną złożone lub opłacone, umowa sprzedaży zostaje zawarta, o ile Zamówienie nie zostanie anulowane przez Sprzedającego w terminie 7 dni.
10. Wyłącznie Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy popełnione przez niego lub przez osoby działające w jego imieniu przy składaniu Zamówienia. Z chwilą zaakceptowania Zamówienia przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Zamówienie nie może zostać zmienione ani cofnięte, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
11. Dowodem zakupu Towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem jest faktura VAT, zaś dowodem zakupu Towaru przez Klienta będącego Konsumentem jest paragon. Klient będący Konsumentem może zażądać wystawienia faktury VAT wyłącznie w Formularzu zamówienia. W przypadku braku takiego żądania w Formularzu zamówienia, Sprzedający wystawi wyłącznie paragon.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. błąd techniczny z wyświetlaniem cen na stronie sklepu, zaprzestanie produkcji danego Towaru, wyczerpanie nakładu danego Towaru u producenta itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty zapłacone przez Klienta w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.

13. Monety dostępne w przedsprzedaży mają określony orientacyjny termin realizacji. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by precyzyjnie określić termin realizacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działań stron trzecich, w szczególności mennic bijących monety oferowane w przedsprzedaży.

14. Z racji możliwych błędów technicznych związanych z wyświetlaniem cen Towarów, niemożliwe jest zawarcie umowy sprzedaży w przypadku oczywistych błędów technicznych, tj. jeżeli cena Towarów jest niższa od ceny giełdowej “spot”. Wszelkie zamówienia składane po takich cenach po wystąpieniu błędów technicznych będą anulowane.

15. W przypadku zamówień składanych przez operatora płatności imoje cena obowiązuje przez 15 minut od rozpoczęcia płatności. W przypadku przekroczenia tego terminu cela może ulec zmianie zgodnie ze zmianami cen rynkowych.

16. W przypadku anulowania zamówień opłaconych za pomocą operatora płatności Przelewy24 (PayPro SA) oraz imoje zwrotowi podlega kwota pomniejszona o prowizję operatora płatności (0.8%).


§ 5. Dostawa Towaru

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedający dostarcza Towar:
a. przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Konsument, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Sprzedający. Sprzedający przedstawia Kupującemu warunki przewoźnika przy składaniu zamówienia,
b. poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziale Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
c. inną formą dostawy oferowaną przez Sprzedającego, na warunkach przewoźnika, z którego usług korzysta Kupujący.
3. Termin nadania przesyłki kurierskiej jest określony w przypadku każdej oferty
4. Termin dostarczenia Towaru zależy od rodzaju zamawianego Towaru i przewidywany czas realizacji jest zawsze określony w opisie oferty.
5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.
6. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy, które są jasno określone w przypadku każdego zamówienia. Każdy Kupujący wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.
8. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera i spisania odpowiedniego protokołu w przypadku zauważania naruszenia przesyłki bądź innych nieprawidłowości.
9. W przypadku popełnienia innych błędów podczas składania zamówienia przez Klienta lub osoby działające w jego imieniu, odpowiedzialność jest po stronie Klienta.
10. Po potwierdzeniu ze strony Sprzedającego, że zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji, Klient nie może go już w żaden sposób cofnąć lub zmienić. Wyjątkiem jest porozumienie wypracowane przez obie strony.
11. W przypadku realizacji zamówień z dostawą  Towarów do krajów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, Klient ma wyłączną odpowiedzialność za pokrycie kosztów opłat celnych oraz podatków, jakie mogą być nałożone na Klienta w związku z realizacją Zamówienia na adres wskazany przez Klienta.
12. Czas realizacji Zamówienia liczy się dopiero od chwili zapłaty całości ceny oraz innych kosztów do momentu wysłania przez Sprzedającego Towaru. Przybliżony czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie, jednak nie oznacza on gwarancji dostarczenia towaru w tym terminie.
13. W przypadku każdego zamówienia zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby czas realizacji był jak najkrótszy. W przypadku opóźnień wynikających z wydarzeń nadzwyczajnych, zdarzeń losowych, opóźnień po stronie trzeciej lub innych czynników poza naszą kontrolą nie bierzemy odpowiedzialności za wynikłe zmiany w czasie dostawy.
14. W przypadku utrudnionej dostępności monety z danego rocznika, zastrzegamy sobie prawy do wysyłki monety z innego rocznika, w równie dobrym stanie, w celu szybszej realizacji zamówienia.


§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Brodnicy, ul. Strzelecka 6, 87-300 Brodnica.
2. Sklep przetwarza poniższe dane osobowe w szczególności w celu:
a) przyjęcia zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) założenia konta, rejestracji Klienta i wykonania umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, nr NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności, celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy,
c) prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielenia odpowiedzi Klientom,
d) przyjmowania i rozpatrzenia każdego typu reklamacji.
4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k., tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w także wszelkich działań marketingowych, które są zgodne z prawem.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również m.in. w celu wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów np. podatkowych i rachunkowych.
6. Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k. przetwarza również dane osobowe Klientów za pomocą plików cookies i innych technologii, w tym profilowania zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu .
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w taki sposób, aby Sklep mógł przygotowywać ofertę dopasowaną dla Kupującego na podstawie jego preferencji.
8. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę, której udzielił.
9. Szczegółowe prawa Klientów w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
10. Klient celem uzyskania szczegółowych informacji dot. przetwarzania danych osobowych może kierować swoje pytania na adres sklep@mennicapremium.pl


§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem (w tym przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane niezwłocznie na adres sklep@mennicapremium.pl
2. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem (w tym przedsiębiorcy na prawach konsumenta)  nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań cen na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§ 8 Reklamacje

1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza tylko i wyłącznie zdjęcia Towarów, które mają charakter poglądowy.
2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia w przypadku reklamacji złożonych z tytułu rękojmi – zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.
3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej.
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
7. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedający usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
8. Klientowi będącemu przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują wszystkie prawa konsumenckie.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Klient może złożyć reklamację, wysyłając e-mail na adres sklep@mennicapremium.pl bądź pisemnie na adres: Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k., ul. Strzelecka 6, 87-300 Brodnica.  
11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k., ul. Strzelecka 6, 87-300 Brodnica.
12. Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczą również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 9 Usługa komisowa

Firma Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k. oferuje możliwość zawarcia transakcji komisowej. Jesteśmy w stanie pośredniczyć w tego typu transakcjach na atrakcyjnych warunkach z innymi stronami zainteresowanymi zakupem bądź sprzedażą metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna).

Procedura usługi komisowej:

Definicje:
Towar – monety inwestycyjne takie jak:  monety bulionowe wykonane ze złota bądź srebra.
Usługodawca – Royal Invest Group sp. z o.o. sp.k. zajmujące się odpłatnie pośrednictwem w skupie i sprzedaży metali szlachetnych
Komitent – osoba fizyczna lub prawna zlecająca Usługodawcy sprzedaż Towaru.
Nabywca – osoba fizyczna lub prawna nabywająca oferowany Towar

1. Komitent dostarcza Towar do siedziby Usługodawcy, osobiście lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku kuriera Komitent pokrywa koszty przesyłki i ubezpieczenia przesyłki (obowiązkowo).
2. Komitent określa cenę za jaką chce sprzedać Towar. Komitent może zmieniać tą cenę, o ile dany Towar nie został już sprzedany.
3. Komitent przekazuje dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i numer konta.
4. W przypadku dokonania transakcji sprzedaży Towaru Usługodawca pobiera opłatę komisową (marżę) w wysokości 3.5%. Pozostałą kwotę przelewa Komitentowi niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Nabywcy.
5. Komitent może wycofać się z niniejszej umowy komisu, o ile dany Towar nie został sprzedany. W takim wypadku może odebrać zdeponowany Towar osobiście (po umówieniu) lub zlecić jego odesłanie, płacąc za koszty przesyłki i ubezpieczenia.

Pozostałe kwestie dotyczące tej procedury regulują artykuły 765 – 773 Kodeksu Cywilnego.